Nieuwsbrief feb 2021

Hayy Geliefden van de Ene, Geliefden van de Dans, 

Zegeningen van Liefde en Licht.  (English below)

Uiteindelijk ben ik zo ver.  Ik wil graag dit weekend een Universele Vredesbijeenkomst met jullie delen a.s. zondag via zoom.

Zoals vaker bij mijn bijeenkomsten in een zaal, zullen we kaarsen aansteken voor verschillende wereld wijsheidswegen, iets van oefening van elk doen, zingen, (aan jou of je wilt Dansen) luisteren, stil zijn, ademoefeningen. Omdat de virtuele ervaring toch anders is, wil ik het kort houden tot iets meer als een uur. (Mijn streven is om in één uur klaar te zijn, en ik geef me wat ruimte om toch een beetje over de uur te gaan.)

Als thema wil ik nemen ‘Vrede in onszelf’. 

Aan de ene hand hebben de meeste van ons minder contact met anderen … je zou kunnen verwachten dat we daardoor vrediger zijn. J Een glimlach, de Boeddha zei, “Verwachtingen zijn de moeder van teleurstellingen.” Misschien juist omdat we zo een behoefte hebben aan contact… of door alle vragen rondom maatregelen, geen maatregelen, hoe gaan we om met mensen die anders denken dan wij… wie heeft gelijk… en misschien omdat we minder weerbaar zijn door gebrek aan contact… misschien door honderd verschillende redenen, kunnen we toch erg kwetsbaar zijn, en zoekend naar onze innerlijke Vrede. 

Voor mij is er in het afgelopen jaar een verdieping gekomen in het toegeven aan het ‘niet weten’, in het ‘zijn en laten zijn’, en vooral in het aanhoren zonder de ander te moeten overtuigen dat mijn idee ‘het échte antwoord is’. Zijn en laten zijn, leven en laten leven. Ons midden vinden, voelen en houden, en de weg er snel weer terug kunnen vinden wanneer we het kwijt zijn, daar gaat het mij om. 

Ik heb een zoom-ruimte gemaakt voor zondag middag om 14:00. Als je zin heb om mee te doen, stuur me een mail en ik zal je de link toesturen via de mail. (Waarom stuur ik het niet gelijk? In een poging om een veilige ‘zoom-ruimte’ te creëren, doe ik dat zo. Insh’Allah hebben we zo een ‘veilige ruimte’ samen.)

Ik ben benieuwd of ik je dan weer zie. Ik ben van plan vaker deze ‘on-line’ sessies aan te bieden. Ze zullen niet altijd op een zondag zijn…  Kom doe mee, samenzijn on-line. Ik ben dit laatste jaar  blij verrast hoe ‘echt’ het gevoel van samenzijn kan zijn ook via de virtuele wereld. Wees welkom. Met de uitnodiging stuur ik mijn paypal adres opdat je als je wilt een bijdrage kunt geven voor ‘de ruimte’. 

Met Liefde Licht en in Verbondenheid, 

ZubinNur

Zegen ~ dat wat ons constant draagt.

:) <3 (: <3 :) <3 (: <3 :) <3 (: <3 :) (: <3 :)  

 

 

Hayy Beloveds of The One, Beloveds of the Dance,

Blessings of Love and Light

Finally I’m ready… I’m pleased to invite you to a Universal Peace Gathering this Sunday on zoom.

Just like meetings in a hall, we will light candles for some of the worlds Wisdom Ways, do some practise, sing (up to you whether you want to Dance), listen, be quiet and do breathing practice. Because the virtual experience IS different, I want to endeavour to keep the meeting to just over an hour. (My intention is an hour, and I give myself some leeway to go a little over the hour.)

The theme will be ‘Peace in ourself’

On the one hand many of us have much less contact with others… and we could expect that through this we will be more peaceful. J A smile, the Buddha said “Expectation is the mother of disappointment.”  Maybe exactly because we have such a need for more contact… or through all the covid measures, how do we relate to people who think differently… who is right… and maybe because we are less resilient through less contact… maybe through a hundred different reasons, we can be very vulnerable, and searching for our inner Peace. 

For me during this last year there has been a deepening in accepting ‘not knowing’, and it ‘letting things be’, and especially in listening to another without having to convince them that my answer is the answer. Be and let be, live and let live. Finding, feeling and maintaining our centre, and knowing how to find our way back to it when we’ve lost it, this is what its about for me.

I’ve created a zoom-space for Sunday afternoon at 14:00. If you want to join me send me a mail and I’ll send you a link via e-mail. (Why don’t I send it straight away here? It’s an attempt to create a safe zoom-space, so we will have a safe space together.)

I’m curious to know whether I’ll see you. I’m planning to offer these meetings ‘on-line’ more often. They won’t always be on a Sunday.  During this last year I have been pleasantly surprised at how real the feeling of gathering is even through the virtual world. Please feel welcome and come and join me. With the invitation to the zoom-space, I’ll send my paypal address so that if you wish you can make a contribution to ‘the hiring of the space’.

With Love and Light and in Connectedness,

ZubinNur

Blessing ~ that which is constantly carrying us.

:) <3 (: <3 :) <3 (: <3 :) <3 (: <3 :) (: <3 :)

 

 

{unsubscribe}Wil je de Nieuwsbrieven niet meer ontvangen? Klik dan hier{/unsubscribe}