3 juni 2021

Ya Hayyoo Geliefde van het Ene Hart,  (voor English please see below),

Groeten van Liefde en Licht, Vreugde en Vrede.

De zon schijnt, en misschien zou je liever buiten vieren dat ‘we BUITEN KUNNEN ZIJN, met meer vrijheid’… Alhamdulillah, Allelujah! We VIEREN!!! Ook met een diepe compassie, “Moge het alle wezens goed gaan, moge alle gelukkig zijn, en toegang hebben tot de voorzieningen van welzijn en geluk.”

Toch is er aanstaande zondag een Universal Peace Service aan het einde van de middag (CEST). Het valt me wel op dat corona mijn bewustzijn van ‘onze tijd’ vaak ‘lokaal’ is, en ik doe mijn best om meer inclusief te zijn… want er is een ander ‘corona geschenk’ dat we overal te wereld mee kunnen doen! (En zonder carbon footprint – extra belasting van de aarde door vliegreizen e.d..)

Zondag 6th Juni 17:00 Amsterdam, Berlin, Praha, Paris; 16:00 UK and Ireland;

Moscow 18:00; Kansas, Missouri 10:00; Portland, Oregon 8:00; NewYork, Ohio, Raleigh 11:00; Chile Santiago 9:00; Colombia, Bogota 10:00; Minnesota 10:00. Voor de tijd voor andere landen te vinden zie:: timwww.timeanddate.com

De bijeenkomst is open voor iedereen, stuur me aub een email als je de link naar de online zoom bijeenkomst wilt ontvangen, en de naam waaronder je in wilt loggen.

(Om een veilige ruimte te houden worden onbekenden niet toegelaten.)

Onze thema is Zelf-vergeving, Zelf-Compassie,… het Hart Verzachten. We zullen gebeden, mantras en oefeningen gebruiken van verschillende WijsheidsWegen, we zullen ook enige herhalen van andere bijeenkomsten, in de herhaling kan er een opening zijn omdat we minder afgeleid zijn door ‘nieuwe woorden’ of ‘nieuwe melodieën).

Wees welkom, kom ietsjes vroeger als je kunt, en dan zingen we ons weg in de bijeenkomst. Als je een donatie wilt geven uit dankbaarheid voor de bijenkomst, dat is altijd welkom, ik heb een paypal account of je kunt me schrijven voor de bank informatie.

Liefde Licht en Vreugde,

ZubinNur

Zegen – het eeuwige (dat betekent oneindige… oneindige) Cadeau

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ya Hayyoo Beloveds of the One Heart,

Blessings of Love and Light, Joy and Peace,

The sun is shining, and maybe you would rather be out celebrating that ‘we CAN be outside with more freedom’…. Alhamdulillah! Allelujah! WE REJOICE!!! And still with a deep compassion, “May ALL BEINGS be well, may all beings be happy and have access to the necessities for well-being and happiness.”

Still this Sunday there will be a Universal Peace Service at the end of the afternoon (CEST) I notice corona has also improved my awareness, that ‘our time’, is usually local, and I endeavour to be more inclusive as this is another corona gift, that we can now attend meetings all over the world! (And that with no carbon footprint.)

Sunday 6th June 17:00 Amsterdam, Berlin, Praha, Paris; 16:00 UK and Ireland; 

Moscow 18:00; Kansas, Missouri 10:00; Portland, Oregon 8:00; NewYork, Ohio, Raleigh 11:00; Chile Santiago 9:00; Colombia, Bogota 10:00; Minnesota 10:00. For 

more time conversions see: timwww.timeanddate.com

The meeting is open to all, please send me an email for the zoomlink to our virtual space, and mention the name with which you will log in. (To manifest a safe space names that I do not know will not be admitted to the room.)

Our theme will be deepening further into Self-Forgiveness, Self-Compassion, … Softening the Heart. We will use prayers, mantras and practices from various WisdomWays, repeating some from other meetings, in the repetition a deeper access to our resources can come as we are less distracted by the ‘new words’ or ‘new melody’.

Be welcome, come a little early if you can, we will be singing our way into the meeting.  If you would like to make a donation in gratitude for the session, that is always welcome, I have a paypal account or you can write me and ask for the bank details.

Love Light and Joy,

ZubinNur

Blessing – the eternal (that means never ending… never ending) Gift.

Wil je de Nieuwsbrieven niet meer ontvangen? Klik dan hier