Universele Soefisme

soefi 2 transhcAan de kern van deze vorm van Soefisme liggen de idealen van Liefde, Harmonie en Schoonheid. De boodschap van het Westerse Soefisme werd naar het Westen gebracht door de Indiase mysticus Hazrat Inayat Khan aan het begin van de vorige eeuw.
Het Soefisme is geen nieuwe religie. Een van de kern begrippen van het Soefisme is de eenheid in alle religies te eren. Zoals Hazrat Inayat Khan het zelf heeft gezegd: "Soefisme is alleen een licht dat valt op je eigen geloof, zoals een licht dat in een kamer wordt gebracht waarin alles te vinden is wat je zelf wilt zijn, maar waarin het alleen het licht nog nodig was."
Begin jaren negentig leerde ik het Westerse Soefisme kennen door een boek. Ik las erin en kon mijn ogen niet geloven, uiteindelijk alles waar ik opzoek naar geweest was en waarvan ik de hoop had opgegeven om het te vinden op aarde stond erin! Het boek was "De wereld van het Denken" van Hazrat Inayat Khan.
Aan het einde van die boek staan "De Soefi Denkbeelden en De Drie Soefi Doeleinden"

Soefi Denkbeelden:
Er is één God, de Eeuwige, het Enige Wezen, niets bestaat dan Hij.
Er is één Meester, de Leidende Geest van alle zielen, die zijn volgelingen voortdurend voert naar het licht.
Er is één Heilig Boek, het heilige boek der natuur, het enige geschrift, dat de lezer licht kan geven.
Er is één Religie, het zonder afwijken voortgaan in de juiste richting naar het ideaal, hetwelk de vervulling is van het levensdoel van elke ziel.
Er is één Wet, de wet van wederkerigheid, welke kan worden nagekomen door een onzelfzuchtig gemoed, samengaand met een zin van ontwaakt rechtsgevoel.
Er is één Broederschap, de broederschap der mensheid, die de kinderen der aarde zonder onderscheid verenigt in het Vaderschap van God.
Er is één zedelijk beginsel, de liefde, die uit zelfverloochening voortspruit en bloeit in goede daden.
Er is één voorwerp van lof, de schoonheid, die het hart van haar aanbidden verheft door alle aanzichten heen van het geziene tot het ongeziene.
Er is één Waarheid, de ware kennis van onze wezen, innerlijk en uiterlijk, die de kern is van alle wijsheid.
Er is één pad, de vernietiging van het onware ego in het ware, hetwelk de sterveling opvoert tot onsterfelijkheid en waarin algehele volmaking te vinden is.
Bij het begin van elk regel, hield ik eerst mijn hart vast, zou ik weer de bekrompenheid en geslotenheid tegenkomen die ik zo vaak in verleden gevonden had? Nee, zoals je hier leest is dat niet zo! Aha, wat een heerlijke, A-ha erlebenis!

De Drie Soefi-doeleinden
1 Het verwezenlijken en verspreiden van de kennis der Eenheid, de Godsdienst van Liefde en Wijsheid, opdat de verdeeldheid, ontstaan door geloofsbelijdenissen en geloven vanzelf moge wegvallen, het menslijke hart moge overvloeien van liefde, en alle onenigheid, veroorzaakt door onderscheiden en verschillen, moge worden uitgeroeid.
2 Het ontdekken van het licht en de kracht sluimerend in ieder mens, het ontdekken van het geheim van de Godsdienst, van de macht der mystiek en de kern der wijsbegeerte, zonder in te grijpen in bestaande gebruiken en geloofsvormen.
3 Mede te helpen om de beide tegengestelde polen der wereld het Oosten en het Westen, dicht tot elkaar te brengen door uitwisseling van gedachten en denkbeelden, opdat de universele familie vanzelf tot stand moge komen en de ene mens de andere mens tegemoet moge treden, vrij van de enige beperkingen van natie of ras.

De Soefi's houden een Eredienst waarbij alle geloofsrichtingen vertegenwoordigd zijn op één altaar . Kaarsen worden aangestoken voor de verschillende geloofsrichtingen. Aan de hand van het onderwerp van de dag worden stukken uit de verschillende heilige boeken worden voorgelezen en komt er een toespraak. Een belichaming van Eenheid in verscheidenheid.

We houden ook bijeenkomsten om Zikr samen te doen, de bijeenkomsten vind je onder activiteiten : ) Zikr is een meditatieve, mystieke oefening waarbij we ons herinneren aan de Eenheid die in alles is, en die alles verbindt - "Er is niets, wat niet een deel van de Eenheid is".